Všeobecné obchodné podmienky 
HF TECHNIK s.r.o. 

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou
HF TECHNIK s.r.o. so sídlom Cintorínska 1734, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, IČO: 36334014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddiel: s.r.o., vložka č. 19401/R, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.hftechnik.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

1.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod www.hftechnik.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

 

1.3 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.hftechnik.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2 Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke :

Objednávka musí obsahovať

  • obchodné meno odberateľa

  • presnú fakturačnú a dodaciu adresu

  • IČO, DIČ, IČDPH (pre firmy)

  • bankové spojenie (pre firmy)

  • meno kontaktnej osoby

  • telefón a  e-mail na kontaktnú osobu

 

Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4 Predávajúci oznámi telefonicky, alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia).

2.5 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2 Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.hftechnik.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená bez DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách, pokiaľ nebola zákazníkovi vystavená ponuka. Pokiaľ bola, musí byť v objednávke uvedené jej číslo.

3.3 Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru :

a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru,

b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry,

c) na faktúru so splatnosťou 30 dní od vystavenia – možné len u overených stálych zákazníkov

 

3.4 Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad. Faktúra je zasielaná spolu s dodacím listom.

3.5 V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu prepravy a od hmotnosti objednaného tovaru a je vypočítaná podľa platných taríf prepravnej spoločnosti. V prípade, že objednávka nemôže byť vybavená jednorázovo, zákazníka o tom informujeme. V takomto prípade sa cena za prepravu účtuje len pri prvej zásielke, prepravné náklady na ďalšie zásielky sa už zákazníkovi neúčtujú.

IV. Dodacie podmienky

4.1 Tovar, ktorý máme na sklade je expedovaný zákazníkovi v termíne do 48 hod. O položkách, ktoré naša firma nie je schopná zabezpečiť, informujeme zákazníka a po dohode s ním buď položku z objednávky vyškrtneme, alebo dohodneme náhradu. Tovar, ktorý nemáme na sklade okamžite objednávame. Pri tomto tovare je dodacia lehota cca. 2-4 týždne.

4.2 Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

 

4.4 V prípade, že Kupujúci odmietne prevziať tovar dodaný na dobierku, je Kupujúci povinný uhradiť

náklady vzniknuté z dôvodu nevyzdvihnutia objednávky (výška poštovného + 1,20 € za jej vrátanie).

 

V. Záruka a servis

5.1 Predávajúci poskytuje na všetok tovar záručnú lehotu 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

5.2 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

5.3 V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

5.4 K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar požadujeme vrátiť v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých káblov, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

5.5 Na nami dodané prístroje poskytujeme záručný a pozáručný servis.

VI. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci takto rozhodne, musí kontaktovať Predávajúceho a zaslať mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar musí Kupujúci zaslať spolu s dokladom o kúpe späť na adresu Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

6.2 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

7.2 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.3 Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov a Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

7.4 Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka...). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7.5 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby dodania tovaru.

7.6 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.